Сумма налога, возвращенная налоговым агентом 090 0 — -. Раздел 2. Даты и суммы фактически полученных доходов и 03.04.2018. (дата). ЭП: Гроцкий Николай Герасимович, , ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга Кульберг Алексей Сергеевич, МПРО


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ÈÍÍ
6
6
6
0
0
3
9
2
2
0
-
-
ÊÏÏ
6
6
6
0
0
1
0
0
1
Ñòð.
0
0
1
Ôîðìà
ïî
ÊÍÄ
1151099
Ðàñ÷åò
ñóìì
íàëîãà
íà
äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ
ëèö,
èñ÷èñëåííûõ
è
óäåðæàííûõ
íàëîãîâûì
àãåíòîì
(ôîðìà
6-
ÍÄÔË)
Íîìåð
êîððåêòèðîâêè
0
-
-
Ïåðèîä
ïðåäñòàâëåíèÿ
(êîä)
2
1
Íàëîãîâûé
ïåðèîä
(ãîä)
2
0
1
8
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ
â
íàëîãîâûé
îðãàí
(êîä)
6
6
7
0
ïî
ìåñòó
íàõîæäåíèÿ
(ó÷åòà)
(êîä)
2
1
4
Ì
Ï
Ð
Î
Â
Î
Ç
Í
Å
Ñ
Å
Í
Ñ
Ê
Î
Å
À
Ð
Õ
È
Å
Ð
Å
É
Ñ
Ê
Î
Å
Ï
Î
Ä
Â
Î
Ð
Ü
Å
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(íàëîãîâûé
àãåíò)
Ôîðìà
ðåîðãàíèçàöèè
(ëèêâèäàöèÿ)
(êîä)
-
ÈÍÍ/
ÊÏÏ
ðåîðãàíèçîâàííîé
îðãàíèçàöèè
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
/
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Êîä
ïî
ÎÊÒÌÎ
6
5
7
0
1
0
0
0
-
-
-
Íîìåð
êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà
3
7
1
-
2
0
-
1
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Íà
2
-
-
ñòðàíèöàõ
ñ
ïðèëîæåíèåì
ïîäòâåðæäàþùèõ
äîêóìåíòîâ
èëè
èõ
êîïèé
íà
-
-
-
ëèñòàõ
Äîñòîâåðíîñòü
è
ïîëíîòó
ñâåäåíèé,
óêàçàííûõ
â
íàñòîÿùåì
ðàñ÷åòå
,
ïîäòâåðæäàþ:
1
1

íàëîãîâûé
àãåíò,
ïðàâîïðååìíèê
àãåíòà
2

ïðåäñòàâèòåëü
íàëîãîâîãî
àãåíòà
Ê
Ó
Ë
Ü
Á
Å
Ð
Ã
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
À
Ë
Å
Ê
Ñ
Å
É
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ñ
Å
Ð
Ã
Å
Å
Â
È
×
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(ôàìèëèÿ,
èìÿ,
îò÷åñòâî*
ïîëíîñòüþ)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(íàèìåíîâàíèå
îðãàíèçàöèè

ïðåäñòàâèòåëÿ
íàëîãîâîãî
àãåíòà)
Ïîäïèñü

Äàòà
0
3
.
0
4
.
2
0
1
8
Íàèìåíîâàíèå
è
ðåêâèçèòû
äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî
ïîëíîìî÷èÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ
íàëîãîâîãî
àãåíòà
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Çàïîëíÿåòñÿ
ðàáîòíèêîì
íàëîãîâîãî
îðãàíà
Ñâåäåíèÿ
î
ïðåäñòàâëåíèè
ðàñ÷åòå
Íàñòîÿùèé
ðàñ÷åò
ïðåäñòàâëåí
(êîä)
 
 
íà
 
 
 
ñòðàíèöàõ
ñ
ïðèëîæåíèåì
ïîäòâåðæäàþùèõ
äîêóìåíòîâ
èëè
èõ
êîïèé
íà
 
 
 
ëèñòàõ
Äàòà
ïðåäñòàâëåíèÿ
ðàñ÷åòà
 
 
.
 
 
.
 
 
 
 
Çàðåãèñòðèðîâàí
çà
¹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ôàìèëèÿ,
È.
Î.
*
Ïîäïèñü
*
Îò÷åñòâî
óêàçûâàåòñÿ
ïðè
íàëè÷èè.
ÝÏ:
Ãðîöêèé
Íèêîëàé
Ãåðàñèìîâè÷,
,
ÈÔÍÑ
Ðîññèè
ïî
Êèðîâñêîìó
ðàéîíó
ã.
Åêàòåðèíáóðãà
Êóëüáåðã
Àëåêñåé
Ñåðãååâè÷,
ÌÏÐÎ
ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÎÅ
ÀÐÕÈÅÐÅÉÑÊÎÅ
ÏÎÄÂÎÐÜÅ
ÈÍÍ
6
6
6
0
0
3
9
2
2
0
-
-
ÊÏÏ
6
6
6
0
0
1
0
0
1
Ñòð.
0
0
2
Ðàçäåë
1.
Îáîáùåííûå
ïîêàçàòåëè
Ñòàâêà
íàëîãà,
%
010
1
3
Ñóììà
íà÷èñëåííîãî
äîõîäà
Â
òîì
÷èñëå
ñóììà
íà÷èñëåííîãî
äîõîäà
â
âèäå
äèâèäåíäîâ
020
1
0
3
2
3
7
7
-
-
-
-
-
-
-
-
.
1
1
025
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
Ñóììà
íàëîãîâûõ
âû÷åòîâ
Ñóììà
èñ÷èñëåííîãî
íàëîãà
030
1
4
7
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
040
1
1
5
0
9
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Â
òîì
÷èñëå
ñóììà
èñ÷èñëåííîãî
íàëîãà
íà
äîõîäû
â
âèäå
äèâèäåíäîâ
Ñóììà
ôèêñèðîâàííîãî
àâàíñîâîãî
ïëàòåæà
045
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
050
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Èòîãî
ïî
âñåì
ñòàâêàì
Êîëè÷åñòâî
ôèçè÷åñêèõ
ëèö,
ïîëó÷èâøèõ
äîõîä
Ñóììà
óäåðæàííîãî
íàëîãà
060
3
0
-
-
-
-
-
070
1
1
1
1
5
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ñóììà
íàëîãà,
íå
óäåðæàííàÿ
íàëîãîâûì
àãåíòîì
Ñóììà
íàëîãà,
âîçâðàùåííàÿ
íàëîãîâûì
àãåíòîì
080
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
090
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ðàçäåë
2.
Äàòû
è
ñóììû
ôàêòè÷åñêè
ïîëó÷åííûõ
äîõîäîâ
è
óäåðæàííîãî
íàëîãà
íà
äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ
ëèö
Äàòà
ôàêòè÷åñêîãî
ïîëó÷åíèÿ
äîõîäà
/
Äàòà
óäåðæàíèÿ
íàëîãà
/
Ñðîê
ïåðå÷èñëåíèÿ
íàëîãà
Ñóììà
ôàêòè÷åñêè
ïîëó÷åííîãî
äîõîäà
/
Cóììà
óäåðæàííîãî
íàëîãà
100
3
1
.
1
2
.
2
0
1
7
130
3
1
1
4
7
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
5
0
110
1
0
.
0
1
.
2
0
1
8
140
3
4
1
2
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120
1
1
.
0
1
.
2
0
1
8
100
1
1
.
0
1
.
2
0
1
8
130
3
9
5
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
3
1
110
0
9
.
0
2
.
2
0
1
8
140
5
1
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120
1
2
.
0
2
.
2
0
1
8
100
3
1
.
0
1
.
2
0
1
8
130
3
4
3
2
7
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
110
0
9
.
0
2
.
2
0
1
8
140
3
8
2
5
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120
1
2
.
0
2
.
2
0
1
8
100
2
8
.
0
2
.
2
0
1
8
130
3
4
3
2
7
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
110
0
7
.
0
3
.
2
0
1
8
140
3
8
2
6
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120
0
8
.
0
3
.
2
0
1
8
100
-
-
.
-
-
.
-
-
-
-
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
110
-
-
.
-
-
.
-
-
-
-
140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
.
-
-
.
-
-
-
-

Äîñòîâåðíîñòü
è
ïîëíîòó
ñâåäåíèé,
óêàçàííûõ
íà
äàííîé
ñòðàíèöå,
ïîäòâåðæäàþ:


(ïîäïèñü)

03.04.2018
(äàòà)

ÝÏ:
Ãðîöêèé
Íèêîëàé
Ãåðàñèìîâè÷,
,
ÈÔÍÑ
Ðîññèè
ïî
Êèðîâñêîìó
ðàéîíó
ã.
Åêàòåðèíáóðãà
Êóëüáåðã
Àëåêñåé
Ñåðãååâè÷,
ÌÏÐÎ
ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÎÅ
ÀÐÕÈÅÐÅÉÑÊÎÅ
ÏÎÄÂÎÐÜÅ

Приложенные файлы

  • pdf 41917702
    Размер файла: 146 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий