Curriculum vitae Львовского Сергея Михайловича. Дата рождения: 15 ноября 1957 года. Высшее образование: Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Curriculumvitae
ìØ×Ï×ÓËÏÇÏóÅÒÇÅÑíÉÈÁÊÌÏ×ÉÞÁ
äÁÔÁÒÏÖÄÅÎÉÑ:
15ÎÏÑÂÒÑ1957ÇÏÄÁ.
÷ÙÓÛÅÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÅ:
íÏÓËÏ×ÓËÉÊÇÏÓÕÄÁÒÓÔ×ÅÎÎÙÊÐÅÄÁÇÏÇÉÞÅÓËÉÊ
ÉÎÓÔÉÔÕÔÉÍÅÎÉ÷.é.ìÅÎÉÎÁ.ðÏÓÔÕÐÉÌ×1973ÇÏÄÕ,ÚÁËÏÎÞÉÌ19
ÉÀÎÑ1978ÇÏÄÁ.ë×ÁÌÉÆÉËÁÃÉÑ:ÕÞÉÔÅÌØÍÁÔÅÍÁÔÉËÉ.óÐÅÃÉÁÌØ-
ÎÏÓÔØ:ÍÁÔÅÍÁÔÉËÁ.
óÔÁÖÒÁÂÏÔÙ:
îéõ-÷ûü,ÄÏÃÅÎÔ:2008{ÐÏÎÁÓÔÏÑÝÅÅ×ÒÅÍÑ.
éÚÄÁÔÅÌØÓÔ×Ïíãîíï,ÒÅÄÁËÔÏÒ:2008{ÐÏÎÁÓÔÏÑÝÅÅ×ÒÅÍÑ.
îïõ€îÅÚÁ×ÉÓÉÍÙÊÍÏÓËÏ×ÓËÉÊÕÎÉ×ÅÒÓÉÔÅԁ,ÚÁ×ÅÄÕÀÝÉÊÕÞÅÂ-
ÎÏÊÞÁÓÔØÀ:1996{2008.
îééóéòáî,ÎÁÕÞÎÙÊÓÏÔÒÕÄÎÉË(ÎÁÐÏÌÓÔÁ×ËÉ):1991{ÐÏÎÁÓÔÏ-
ÑÝÅÅ×ÒÅÍÑ.
ïì€÷úíû,ÍÅÔÏÄÉÓÔ:1981{1996.
óÒÅÄÎÑÑÛËÏÌÁ‚159íÏÓÇÏÒÏÎÏ,ÕÞÉÔÅÌØÍÁÔÅÍÁÔÉËÉ,ÕÞÉÔÅÌØ:
1978{1981.
õÞÅÎÁÑÓÔÅÐÅÎØ:
ËÁÎÄÉÄÁÔÆÉÚÉËÏ-ÍÁÔÅÍÁÔÉÞÅÓËÉÈÎÁÕË.ôÅÍÁÄÉÓÓÅÒ-
ÔÁÃÉÉ:€ðÒÏÄÏÌÖÅÎÉÑÐÒÏÅËÔÉ×ÎÙÈÍÎÏÇÏÏÂÒÁÚÉʁ.úÁÝÉÝÅÎÁ×
éÎÓÔÉÔÕÔÅÍÁÔÅÍÁÔÉËÉáîâóóò8ÁÐÒÅÌÑ1988ÇÏÄÁ.
ðÏÓÌÅÄÎÑÑÐÕÂÌÉËÁÃÉÑ:
OntheNon-SplittingoftheNormalBundleSe-
quence.Commun.Algebra,37(2009),4278{4280.
úÎÁÎÉÅÑÚÙËÏ×:
ÁÎÇÌÉÊÓËÉÊ|ÏÔÌÉÞÎÏ,ÆÒÁÎÃÕÚÓËÉÊ|ÈÏÒÏÛÏ.
äÏÍÁÛÎÉÊÁÄÒÅÓ:
117208,íÏÓË×Á,óÕÍÓËÏÊÐÒÏÅÚÄ,Ä.6,ËÏÒ.2,Ë×.6.
ëÏÎÔÁËÔÎÙÊÔÅÌÅÆÏÎ:
+7(926)528-9561.
email:
[email protected]

Приложенные файлы

  • pdf 41918237
    Размер файла: 56 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий