Список статей Д.А. Шабанова. Статьи за 2012. [Art28] А. П. Розовская, Д. А. Шабанов, “Экстремальные задачи для пол-ноцветных раскрасок равномерных гиперграфов”, Дискретная


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
ÑïèñîêñòàòåéÄ.À.Øàáàíîâà Ñòàòüèçà2012 [Art28] À.Ï.Ðîçîâñêàÿ,Ä.À.Øàáàíîâ,Ýêñòðåìàëüíûåçàäà÷èäëÿïîë- íîöâåòíûõðàñêðàñîêðàâíîìåðíûõãèïåðãðàôîâ, Äèñêðåòíàÿìà- òåìàòèêà , 24 :2(2012),104122 ; A.P.Rozovskaya,D.A. Shabanov,\Extremalproblemsforpanchromaticcolouringsofuniform hypergraphs", . [Art27] Ä.À.Øàáàíîâ,Ìåòîäñëó÷àéíîéïåðåêðàñêèâýêñòðåìàëüíîéçà- äà÷åîðàñêðàñêàõïðîñòûõãèïåðãðàôîâñîãðàíè÷åííûìèñòåïåíÿìè âåðøèí, Îáîçðåíèåïðèêëàäíîéèïðîìûøëåííîéìàòåìàòèêè , 19 :2 (2012),230231. [Art26] À.Á.Êóïàâñêèé,Ä.À.Øàáàíîâ,Ðàñêðàñêèîäíîðîäíûõãèïåðãðà- ôîâñáîëüøèìîáõâàòîì, ÄîêëàäûÀêàäåìèèÍàóê , 443 :4(2012), 422426 ; A.B.Kupavskii,D.A.Shabanov,\Coloringsofuniform hypergraphswithlargegirth", Doklady:Mathematics , 85 :2(2012),247{ 250 . [Art25] Ä.À.Øàáàíîâ,Îáîäíîìîáîáùåíèèçàäà÷èÝðäåøàËîâàñà, Òðóäû ÌÔÒÈ , 4 :1(2012),131140. [Art24] . [Art23] D.A.Shabanov,On r -chromatichypergraphs, . Ñòàòüèçà2011 [Art22] D.A.Shabanov,A.P.Rozovskaya,Oncoloringsofnon-uniform hypergraphswithoutshortcycles, . [Art21] Ä.À.Øàáàíîâ,×àñòè÷íûåñèñòåìûØòåéíåðàèñëó÷àéíûåãè- ïåðãðàôû, Ñîâðåìåííûåïðîáëåìûìàòåìàòèêèèìåõàíèêè , 7 :1 (2011),6876. 1 [Art20] Ä.À.Øàáàíîâ,ÔóíêöèÿÂàíäåðÂàðäåíàèðàñêðàñêèãèïåðãðà- ôîâ, ÈçâåñòèÿÐÀÍ.Ñåðèÿìàòåìàòè÷åñêàÿ , 75 :5(2011),195224 ; D.A.Shabanov,\VanderWaerden'sfunction andcolouringsofhypergraphs", Izvestiya:Mathematics , 75 :5(2011), 1063{1091 . [Art19] À.Ì.Ðàéãîðîäñêèé,Ä.À.Øàáàíîâ,Çàäà÷àÝðäåøàÕàéíà- ëàîðàñêðàñêàõãèïåðãðàôîâ,ååîáîáùåíèÿèñìåæíûåïðîáëå- ìû, Óñïåõèìàòåìàòè÷åñêèõíàóê , 66 :5(2011),109182 ; A.M.Raigorodskii,D.A.Shabanov,\TheErd}os{ Hajnalproblem,itsgeneralizationsandrelatedproblems", Russian MathematicalSurveys , 66 :5(2011),933{1002 . [Art18] D.A.Shabanov,Oncoloringuniformhypergraphswithout3-cycles, MoscowJournalofCombinatoricsandNumberTheory , 1 :2(2011),180 206 . [Art17] D.A.Shabanov,OnageneralizationofRubin'stheorem, Journalof GraphTheory , 67 :3(2011),226234 . [Art16] À.Ï.Ðîçîâñêàÿ,Ä.À.Øàáàíîâ,Îáóëó÷øåíèèíèæíåéîöåíêèâ çàäà÷åÊîñòî÷êèîïîëíîöâåòíûõðàñêðàñêàõãèïåðãðàôîâ, Ìàòå- ìàòè÷åñêèåçàìåòêè , 89 :6(2011),948950 ; A.P.Rozovskaya,D.A.Shabanov,\Improvementofthelowerbound intheKostochkaproblemofpanchromaticcoloringofahypergraph", MathematicalNotes , 89 :6(2011),903{906 . Ñòàòüèçà2010 [Art15] À.Ï.Ðîçîâñêàÿ,Ä.À.Øàáàíîâ,Îïðàâèëüíûõðàñêðàñêàõãè- ïåðãðàôîââïðåäïèñàííûåöâåòà, Äèñêðåòíàÿìàòåìàòèêà , 22 :3 (2010),94109 ; A.P.Rozovskaya,D.A. Shabanov,\Onpropercolouringsofhypergraphsusingprescribed colours", . [Art14] Ä.À.Øàáàíîâ,Îíèæíèõîöåíêàõ÷èñëàðåáåðãèïåðãðàôîâèç íåêîòîðûõêëàññîâ, ÄîêëàäûÀêàäåìèèÍàóê , 434 :1(2010),3337 ; D.A.Shabanov,\Lowerboundsforthenumberofedges inhypergraphsofcertainclasses", DokladyMathematics , 82 :2(2010), 705{708 . 2 [Art13] Ä.À.Øàáàíîâ,ÎíèæíåéîöåíêåôóíêöèèÂàíäåðÂàðäåíà, Ìà- òåìàòè÷åñêèåçàìåòêè , 87 :6(2010),951953 ; D. A.Shabanov,\OnthelowerboundforvanderWaerdenfunctions", MathematicalNotes , 87 :6(2009),918{920 . [Art12] Ä.À.Øàáàíîâ,Îñóùåñòâîâàíèèïîëíîöâåòíûõðàñêðàñîêäëÿðàâ- íîìåðíûõãèïåðãðàôîâ, Ìàòåìàòè÷åñêèéÑáîðíèê , 201 :4(2010), 137160 ; D.A.Shabanov,\Theexistence ofpanchromaticcolouringsforuniformhypergraphs", Sbornik: Mathematics , 201 :4(2010),607{630 . [Art11] Ä.À.Øàáàíîâ,Îíèæíèõîöåíêàõâêîìáèíàòîðíîéçàäà÷åÝðäå- øàËîâàñà, ÄîêëàäûÀêàäåìèèÍàóê , 431 :5(2010),602604 ; D.A.Shabanov,\Lowerboundsinthecombinatorialproblemof Erd}osandLovasz", DokladyMathematics , 81 :2(2010),286{288 . Ñòàòüèçà2009 [Art10] Ä.À.Øàáàíîâ,À.Ï.Ðîçîâñêàÿ,Ì.Â.Òèòîâà,Îïîëîâèííûõðàñ- êðàñêàõãèïåðãðàôîâ, Ôóíäàìåíòàëüíàÿèïðèêëàäíàÿìàòåìàòè- êà , 15 :7(2009),141163 ; A.P.Rozovskaya,M. V.Titova,D.A.Shabanov,\Onbalancedcoloringsofhypergraphs", JournalofMathematicalSciences , 169 :5(2010),654|670 . [Art09] D.A.Shabanov,A.P.Rozovskaya,OntheproblemofErdosandHajnal inthecaseoflistcolorings, . [Art08] Ä.À.Øàáàíîâ,Îõðîìàòè÷åñêîì÷èñëåêîíå÷íûõñèñòåìïîäìíî- æåñòâ, Ìàòåìàòè÷åñêèåçàìåòêè , 85 :6(2009),951954 ; D.A.Shabanov,\Onthechromaticnumberof nite . [Art07] Ä.À.Øàáàíîâ,Îáóëó÷øåíèèíèæíåéîöåíêèâêîìáèíàòîðíîéçà- äà÷åÝðäåøà-Õàéíàëà, ÄîêëàäûÀêàäåìèèÍàóê , 426 :2(2009),177 178 ; D.A.Shabanov,\Improvementofthelowerbound intheErd}os-Hajnalcombinatorialproblem", DokladyMathematics , 79 :3(2009),349{350 . 3 Ñòàòüèçà20042008 [Art06] Ä.À.Øàáàíîâ,Ðàíäîìèçèðîâàííûåàëãîðèòìûðàñêðàñîêãèïåð- ãðàôîâ, Ìàòåìàòè÷åñêèéÑáîðíèê , 199 :7(2008),139160 ; D.A.Shabanov,\Randomizedalgorithmsforcolouringsof hypergraphs", Sbornik:Mathematics , 199 :7(2008),1089{1110 . [Art05] Ä.À.Øàáàíîâ,Ýêñòðåìàëüíûåçàäà÷èäëÿðàñêðàñîêðàâíîìåðíûõ ãèïåðãðàôîâ, ÈçâåñòèÿÐÀÍ.Ñåðèÿìàòåìàòè÷åñêàÿ , 71 :6(2007), 183222 ; D.A.Shabanov,\Extremalproblems forcolouringsofuniformhypergraphs", Izvestiya:Mathematics , 71 :6 (2007),1253{1290 . [Art04] D.A.Shabanov,Onsomeextremalpropertiesofhypergraphcolorings, . [Art03] Ä.À.Øàáàíîâ,Î÷èñëåâåðøèíâãèïåðãðàôàõáëèçêèõêäâóäîëü- íûì, ÄîêëàäûÀêàäåìèèÍàóê , 412 :1(2007),3134 ; D.A. Shabanov,\Onthevertexnumberofalmostbipartitehypergraphs", DokladyMathematics , 75 :1(2007),25{27 . [Art02] Ä.À.Øàáàíîâ,Îðàñêðàñêàõãèïåðãðàôîâ, ÄîêëàäûÀêàäåìèèÍà- óê , 402 :5(2005),605608 ; D.A.Shabanov,\Oncoloringsof hypergraphs", DokladyMathematics , 71 :3(2005),438{442 . [Art01] Ä.À.Øàáàíîâ,Îáîäíîéêîìáèíàòîðíîéçàäà÷åÝðäåøà, Äîêëà- äûÀêàäåìèèÍàóê , 396 :2(2004),166169 ; D. A.Shabanov,\OnonecombinatorialproblemofErd}os", Doklady Mathematics , 69 :3(2004),359{362 . 4

Приложенные файлы

  • pdf 42043110
    Размер файла: 308 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий