Лоттар атауы мен н?мірі ж?не СКП коды. 24.20.33 — Механикалы? ж?не алынбалы Пакера орныны? ?нерк?сіптік ала?ында?ы хром ?німдеріні? жабы? ?оймасы» бойынша кешенді ж?мыстарын «СК Империя уют


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
№57 (389) от 31.03.2018 г.
Халык Акпарат
«Madot Oil» ЖШС
, заңды мекен-жайы: ҚР, 750000000, Алматы қ-сы, Қастеев к-сі,
106 «В», нақтылы мекен-жайы: ҚР, 750000000, Алматы қ-сы, Қастеев к-сі, 106 «В»,
бір көзден сатып алу қорытындысын жариялайды:
Тапсырыс
берушінің
мекен-жайы
Алматы
қ.,Кастеева
сатып
алу
Лот
жеткізушіден
ТЖҚ-
сатып
тапсырыс
берушінің
қолда
бар
ТЖҚ-мен
біріздендіру,
стандарттау
қамтамасыз
ету
мақсатында
сол
жеткізушіден
ТЖҚ-ны
сатып
алудың
қажеттілігі
туындаса;
Лоттар
коды
Механикалық
алынбалы
Пакера;
Сатып
алу
интернет
адресі
http://reestr.nadloc.kz
Әлеуетті
жеткізушінің
Лот:
ТОО
LTD
(МАПС
ЛТД)
Жеткізуші
сома,
қоспағанда
Лот
теңге;
Әлеуетті
жеткізушінің
ТЖҚ-дағы
жергілікті
қамту
міндеттемесі
Лот
Ильясова
Гаухар
Оразалиевна,
ТОО «Madot Oil»,
юридический адрес: 750000000, РК, г.Алматы, ул. Кастеева 106
«В», фактический адрес: 750000000, 050010, г.Алматы, ул. Кастеева 106 «В», объ
являет об итогах закупа способом из одного источника:
Наименование
местонахожде
заказчика
ТОО
Алматы,
ул.
Кастеева
Основание
закупа
способом
одного
источника
Лот
заказчика,
закупившего
ТРУ
какого-либо
поставщика,
возникает
необходимость
ТРУ
того
поставщика
целях
унификации,
стандартизации
обеспечения
совме
ТРУ;
Наименование/я
номер/а
лота/
Механические
Пакера;
Номер
закупки
адрес
интернет
ресурса
http://reestr.nadloc.kz
Наименование
поставщика
Лоты
ТОО
LTD
(МАПС
ЛТД)
Цена,
предложенная
поставщиком
Лот
тенге;
Обязательство
потенциального
поставщика
местному
содер
жанию
ТРУ
Лот
Ильясова
Гаухар
Оразалиевна,
«Заречное» БК АҚ
, ӘАОЖ: 514853000, ҚР, 160712, ОҚО, Отырар ауданы, Тимур
ауылдық округі, Бауыржан Момышұлы к-сі, 51 үй, «Заречное» БК АҚ Өткізу базасы, Шым
кент қаласындағы кеңсе мекен-жайы: ӘАОЖ: 511011000, индекс 160024,ҚР, Шымкент қ-сы,
Абай ауданы, Самал-1 ықшам ауданы, Рысқұлов к-сі №51 (бұдан әрі–Тапсырыс беруші),
қызметтерді сатып алу бойынша ашық конкурс қорытындылары туралы хабарлайды:
№ 1 ЛОТ
– 95.29.19.900 A- «Заречное» ЖҰС Кенішінің тұрмыстық техникаларын
жөндеу бойынша Қызметтер;
№ 2 ЛОТ
– 95.29.19.900 A- «Заречное» БК АҚ Өткізу базасының тұрмыстық тех
никаларын жөндеу бойынша Қызметтер.
№ 1 ЛОТ бойынша ашық конкурста – 95.29.19.900 A- «Заречное» ЖҰС Кенішінің
тұрмыстық техникаларын жөндеу бойынша Қызметтер–конкурстық өтінім СМАҒҰЛ НҰРБЕК
ҚАНАТБАЙҰЛЫ жеңімпаз болып саналды, (Шымкент қаласы, Д.А.Қонаев даңғылы, 60 2
құрылыс), ұсынылған жалпы сомасы ҚҚС есебінсіз 2 108 268.00 теңгені құрайды.
№ 2 ЛОТ бойынша ашық конкурста – 95.29.19.900 A- «Заречное» БК АҚ Өткізу базасының
тұрмыстық техникаларын жөндеу бойынша Қызметтер–конкурстық өтінім СМАҒҰЛ НҰРБЕК
ҚАНАТБАЙҰЛЫ жеңімпаз болып саналды, (Шымкент қаласы, Д.А.Қонаев даңғылы, 60 2
құрылыс), ұсынылған жалпы сомасы ҚҚС есебінсіз 460 000.00 теңгені құрайды.
Сатып алу коды 2018.АҚ- 210623
Тізілімнің интернет қорының мекен-жайы www.reestr.nadloc.kz.
АО СП «Заречное»
, КАТО: 514853000, РК, 160712, ЮКО, Отрарский район, Ти
мурский сельский округ, ул. Бауыржана Момышулы, д.51, Перевалочная база АО СП
«Заречное», адрес офиса в г.Шымкент: КАТО: 511010000, РК, г. Шымкент, 160024,
мкр.Самал-1, ул. Рыскулова, 51, (далее – Заказчик), объявляет об итогах открытого
конкурса по закупу :
– 95.29.19.900 A– Услуги по ремонту бытовой техники Рудника ПСВ
ЛОТ № 2
– 95.29.19.900 A–Услуги по ремонту бытовой техники Перевалочной
базы
Открытый конкурс по лоту :
ЛОТ № 1 – 95.29.19.900 A– Услуги по ремонту бытовой техники Рудника ПСВ вы
играла конкурсная заявка СМАҒҰЛ НҰРБЕК ҚАНАТБАЙҰЛЫ (г.Шымкент Проспект
Д.А.Кунаева Строение 60 2),предложенная общая сумма составляет 2 108 268.00
тенге, без учета НДС.
ЛОТ № 2 – 95.29.19.900 A–Услуги по ремонту бытовой техники Перевалочной
базы выиграла конкурсная заявка СМАҒҰЛ НҰРБЕК ҚАНАТБАЙҰЛЫ (г.Шымкент
Проспект Д.А.Кунаева Строение 60 2),предложенная общая сумма составляет 460
000.00 тенге, без учета НДС.
Код закупки: 2018.ОК-210623
Адрес интернет-ресурса реестра: http://reestr.nadloc.kz/.
«КАТКО» БК ЖШС
(КАТО 515655100) тіркелген мекен – жайы Қазақстан Респу
бликасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ ауданы, Таукент елді мекені, құндық
ұсыныстарына сұрау сала отырып № 2017.ЦП-214847 жасаған сатып алу қорытындысы
туралы хабарлайды. Қорытынды хаттама 30.03.2018 ж. жасалды. Келесідегідей ТЖКҚ:
№ 1 лот:
Хлорлы сусыз техникалық кальций, ӨСЖ коды : 20.59.52.100 A
Жеңімпаз ретінде Алматы қ., Жандосов к-сі 61А, 38 кеңседе орналасқан «DI Supplier»
ЖШС танылды. Сатып алуға бөлінген сома: ҚҚС-ны қоспағанда 588 000.00 теңге
г.Астана Кабанбай батыра 53 22 блок 506 комната орналасқан, « KZ company «,
жеңімпаз болып табылды. Реестрдің интернет-ресурстық мекен жайы: reestr.nadloc.kz
ТОО СП «КАТКО»
(КАТО 515655100) зарегистрированное по адресу 161003, Ре
спублика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, п. Таукент,
объявляет об итогах проведения закупа способом запроса ценовых предложений
2017.ЦП-214847, протокол итогов от 30.03.2018 г. Алматы на следующие ТРУ:
Лот №1:
Кальций хлористый безводный технический , код СКП: 20.59.52.100 A
Признать победителем ТОО «DI Supplier», расположенную по адресу: г.Алматы,
ул. Жандосова, 61А, офис 38
Сумма, предложенная поставщиком: 588 000,00 тенге без учета НДС
Адрес интернет-ресурса: reestr.nadloc.kz
«Восход-Oriel» ЖШС
, мекенжайы: Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Оңғар ауылы, «Восход» кен орны, КАТО 156036600, Қазақстан Республикасының Инвестиция
лар және даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 96 бұйрығымен бекітілген «Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде ТЖҚ сатып алу
Ережесінің» 96 т. 2 т. сәйкес бір көзден сатып алу тәсілімен қызметтерді сатып алатыны туралы жариялайды. «Восход-Oriel ЖШС қызметкерін оқыту қызметтерін көрсету.
Лот
коды
Өлшем
бірлігі
Саны
сомасы,
Әлеуетті
жеткізуші
85.32.11.
Қызметкерлерге
халықаралық
стан
дарттарына
сәйкес
денсаулықты
қорғау
еңбек
қауіпсіздігі,
қоршаған
ортаны
қорғау,
сапа
менеджменті
біріктірілген
ішкі
аудиторы»
тақырыбына
семинарды
жүргізу
қызмет
Сатып алу коды: 2018.ОИ-216095, www. reestr.nadloc.kz.
ТОО «Восход-Oriel»
расположенный по адресу Актюбинская область, Хромтауский район, п.Онгар, месторождение Восход, КАТО 156036600, объявляет о приобретении
услуг из одного источника в соответствии с п.п.2 п.96 «Правил приобретения товаров работ и услуг при проведении операций по недропользования», утвержденных при
казом Министра по инвестициям и развитию РК№ 96, от 30.01.2015г. Оказание услуг по обучениюсотрудника ТОО «Восход-Oriel».
Лот
Код
Обучение
тему
изм.
Кол-
Сумма
учета
Потенциаль
поставщик
85.32.11.200
Проведение
сотрудникам
тему:
аудитор
интегрированной
системы
менеджмента
качества,
охраны
окружающей
среды,
охраны
здоровья
без
труда
соответствии
международными
стандартами
услу
ТОО
Код закупа:
2018.ОИ-216095, www. reestr.nadloc.kz.
Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Оңғар ауылы, Восход кен орны, КАТО 156036600, мекенжайы бойынша орналасқан
«Восход-Oriel» ЖШС
Жер қойнауын пайдалану
жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде ТЖҚ сатып алу Ережесінің 95 т., 1 т. негізінде бір көзден сатып алу тәсілі арқылы Жобалық-сметалық құжаттаманы дайындауға
«толық аяқталуға беру», «Восход» кен орнының өнеркәсіптік алаңындағы хром өнімдерінің жабық қоймасы» бойынша кешенді жұмыстарын «СК Империя уют Жилье» ЖШС-
нен (БСН 110740002152, Ақтөбе қ,, 312 Атқыштар дивизиясы даңғ., 16 үй) сатып алу өткізетіні туралы жариялайды.
ТЖҚ
Сомасы
коды
71.12.11.900
лот.
Жобалық-сметалық
құжаттаманы
дайындауға
«толық
аяқталуға
беру»,
«Восход»
кен
кешенді
жұмыстары
теңге
есебісіз
Сатып ал
у коды: 2018.ОИ-216244 (П), www.reestr.nadloc.kz
ТОО «Восход-Oriel»
расположенное по адресу Актюбинская область, Хромтауский район, п.Онгар, месторождение «Восход», КАТО 156036600, на основании пп. 1 п. 95
Правил приобретения ТРУ при проведении операций по недропользованию объявляет о проведении закупа по приобретению работ «Комплексные работы по строительству
«Крытый склад хромовой продукции на промышленной площадке месторождения «Восход», «под ключ» с разработкой проектно-сметной документации» из одного источни
ка у ТОО «СК Империя уют Жилье» (БИН 110740002152, г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, д. 16).
Наименование
ТРУ
Сумма
Код
71.12.11.900
Лот
«Комплексные
работы
строительству
склад
хромовой
продукции
пло
щадке
месторождения
«Восход»,
«под
ключ»
разработкой
проектно-сметной
документации»
тенге
без
учета
Код закупа: 20
18.ОИ-216244 (П), www.reestr.nadloc.kz
№57 (389) от 31.03.2018 г.
Халык Акпарат
Таралым 1 000 )ана.
«КАТКО» БК ЖШС
(КАТО 515655100) тіркелген мекен – жайы Қазақстан Ре
спубликасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ ауданы, Таукент елді мекені,
құндық ұсыныстарына сұрау сала отырып № 2018.ЦП-213530 жасаған сатып алу
қорытындысы туралы хабарлайды. Қорытынды хаттама 20.03.2018 ж. жасалды.
Келесідегідей ТЖКҚ:
№ 1 лот
«Аспаптарды сақтауға арналған стеллаждар»–21 дана. ӨСЖ коды:
24.33.30.650 B, ҚҚС-ны қоспағанда 105 000.00 тенге ұсыныс жасаған Алматы қ. Ули
ца Тайторы батыра Блок 55 Товарищество с ограниченной ответственностью «Пар
тнер 1», жеңімпаз болып табылды.
№ 2 лот
«Киімге арналған шкаф»–21 дана. ӨСЖ коды: 28.23.23.730 A, ҚҚС-ны
қоспағанда 978 775.00 тенге ұсыныс жасаған Қызылорда облысы р. Жанакорган, ул.
Ш.Уалиханов 16 16 ТОО «SHYNGYSKHAN Group», жеңімпаз болып табылды.
№ 3 лот
«Пластиктен жасалған үстел»–21 дана. ӨСЖ коды: 28.23.23.730 A, ҚҚС-
ны қоспағанда 17 777.00 тенге ұсыныс жасаған Қызылорда облысы р. Жанакорган,
ул. Ш.Уалиханов 16 16 ТОО «SHYNGYSKHAN Group», жеңімпаз болып табылды.
№ 4 лот
«Жұмыс үстелі»–21 дана. ӨСЖ коды: 31.01.12.300 A, ҚҚС-ны қоспағанда
147 000.00 тенге ұсыныс жасаған Қордай а. Улица Спортивная Строение 5 1 ТОО
«DS Logistic», жеңімпаз болып табылды.
№ 5 лот
«Еден киім ілгіші»–21 дана. ӨСЖ коды: 25.99.29.810 A, ҚҚС-ны қоспағанда
35 000.00 тенге ұсыныс жасаған Жетісу ауданы ПОБЕДЫ Строение 7 ТОО «Бекдаи
ров», жеңімпаз болып табылды.
2018.ЦП-213530 Реестрдің интернет-ресурстық мекен жайы: reestr.nadloc.kz
ТОО СП «КАТКО»
(КАТО 515655100) зарегистрированное по адресу 161003, Ре
спублика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, п. Таукент,
объявляет об итогах проведения закупа способом запроса ценовых предложений №
2018.ЦП-213530, протокол итогов от 20.03.2018 на следующие ТРУ:
Лот №1
: «Стеллаж металлический для хранения приборов» – Одна услуга. Код
СКП: 31.00.91.000 A, признать победителем Товарищество с ограниченной ответ
ственностью «Партнер 1» зарегистрированный г.Алматы Улица Тайторы батыра
Блок 55 с предложением на сумму 105 000.00 тенге без НДС.
Лот №2:
«Шкаф для одежды» – Одна услуга. Код СКП: 28.23.23.730 A, признать побе
дителем ТОО «SHYNGYSKHAN Group» зарегистрированный Кызылординская область р.
Жанакорган, ул. Ш.Уалиханов 16 16 с предложением на сумму 978 775.00 тенге без НДС.
Лот №3:
«Стол пластиковый» – Одна услуга. Код СКП: 28.23.23.100 A, признать
победителем ТОО «SHYNGYSKHAN Group» зарегистрированный Кызылординская
область р. Жанакорган, ул. Ш.Уалиханов 16 16 с предложением на сумму 17 777.00
тенге без НДС.
Лот №4:
«Стол рабочий» – Одна услуга. Код СКП: 31.01.12.300 A, признать побе
дителем ТОО « DS Logistic» зарегистрированный а.Кордай Улица Спортивная Стро
ение 5 1 с предложением на сумму 147 000.00 тенге без НДС.
Лот №5:
«Вешалка для одежды напольная» – Одна услуга. Код СКП: 25.99.29.810
A, признать победителем ТОО « Бекдаиров» зарегистрированный Жетысуский рай
он ПОБЕДЫ Строение 7 с предложением на сумму 35 000.00 тенге без НДС.
2018.ЦП-213530 Адрес интернет-ресурса: reestr.nadloc.kz
Тенгизшевройл ежегодно добывает
почти треть общереспубликанского объ
ема нефти
В Казахстане главной движущей си
лой экономического роста является не
фтяной сектор. ТОО «Тенгизшевройл»
(ТШО), которое разрабатывает крупней
шее нефтегазовое месторождение Тен
гиз в Атырауской области, за двадцать
пять лет с момента создания доказало
свою успешность и эффективность и
стало национальным брэндом с особой
историей и традициями, которые пере
нимают другие компании.
Роль компании «Тенгизшевройл» для
экономики страны невозможно пере
оценить. На сегодняшний день прямые
финансовые выплаты ТШО Республике
Казахстан, в том числе заработная плата
местным сотрудникам, закупки товаров и
услуг отечественных товаропроизводите
лей, платежи госпредприятиям, выплаты
дивидендов казахстанскому партнеру в
лице национального нефтегазового хол
динга АО НК «КазМунайГаз», налоги и
роялти, перечисляемые в госбюджет, из
меряются миллиардами долларов США.
906a2bd49f166116eee05fdb3de.jpg
Так, генеральный директор ТШО Тэд
Этчисон сообщил на недавнем брифин
ге журналистам, что с 1993 по 2017 год
объем выплат компании в госбюджет
страны превысил 125 млрд долларов,
в том числе только в прошлом году —
8,5 млрд долларов. В национальной
валюте данный показатель оценивает
ся приблизительно в 2,771 трлн тенге,
если учесть, что средний официальный
обменный курс Национального банка в
2017 году равнялся 326 тенге за доллар.
Для сравнения, доходы республикан
ского бюджета (без учета трансфертов)
в 2018 году предусмотрены в размере
5,528 трлн тенге, расходы — 9,218 трлн
тенге (средний официальный обменный
курс Нацбанка на этот год — 327,01 тенге
за доллар). Иными словами, ежегодные
прямые финансовые выплаты компании
государству лишь вдвое меньше годовых
доходов республиканского бюджета.
По словам гендиректора, как крупней
шее нефтедобывающее предприятие
в Казахстане, ТШО ежегодно добывает
почти треть общереспубликанского объ
ема. В частности, по итогам 2017 года из
86,2 млн тонн сырой нефти, добытой в
стране, 28,7 млн тонн пришлось на Тен
гизское месторождение. Этот показатель
намного превышает совокупный годо
вой объем добычи нефти на двух других
крупных казахстанских месторождениях
— Карачаганаке (12,5 млн тонн в 2017
году) и Кашагане (8,3 млн тонн соответ
ственно).
Высоко оценивая результаты деятель
ности за истекшие годы, Тэд Этчисон не
сомневается, что реализуемые в настоя
щее время Проект будущего расширения
и Проект управления устьевым давлени
ем (ПБР-ПУУД) позволят существенно
нарастить мощь Тенгизского месторож
дения и дадут очередной толчок промыш
ленному и технологическому развитию
страны, соответственно — дальнейшему
росту казахстанской экономики.
В процессе реализации инвестицион
ных проектов в рамках разработки Тен
гиза, ТШО с момента своего основания
потратил свыше 24 млрд долларов на ка
захстанские товары и услуги. В том числе
2,5 млрд долларов — только в минувшем
году, из них более 1,12 млрд долларов
было затрачено в рамках ПБР-ПУУД. По
данным ТШО, в настоящее время компа
ния заключила с местными поставщика
ми свыше 500 контрактов для строитель
ства новых производственных объектов
— общий целевой показатель оценива
ется в 32% от совокупных затрат. До за
вершения этого масштабного проекта в
карманах отечественных поставщиков
осядут миллиарды тенге: это обеспече
ние рабочими местами тысяч казахстан
цев, стабильные выплаты заработной
платы, налогов, других обязательных
платежей в государственный бюджет.
На сегодня совместное предприятие
— яркий пример социального партнер
ства в Казахстане. С 1993 года компания
направила свыше 1,4 млрд долларов на
финансирование различных социальных
проектов для населения Атырауской об
ласти и своих сотрудников. На протяже
нии многих лет бюджет добровольной со
циально-инфраструктурной программы
«Игилик» составляет 25 млн долларов в
год, основная часть этих денег направ
ляется на строительство детских садов,
школ и других социальных объектов в
Атырауской области. Более одного мил
лиона долларов США ежегодно тратится
в рамках Программы социальных инве
стиций на поддержку здравоохранения
и образования в регионе деятельности
компании.
Кроме того, по словам Тэда Этчисона,
в настоящее время доля местных кадров
в ТШО составляет 83% всех работников,
а доля казахстанцев среди руководите
лей среднего и высшего звена находится
на уровне 67%.
«Можно с гордостью заявить, что ТШО
внесла огромный вклад в рост молодой
и быстро развивающейся Республики Ка
захстан. Влияние, которое ТШО и впредь
будет оказывать на экономику страны
— а это создание рабочих мест, отчис
ления в бюджет, приобретение товаров
и услуг, а также мультипликативный эф
фект от разработки месторождения, —
значительное. Уверен, что ТШО оставит
наследие в виде новых возможностей,
которые послужат на благо Казахстана в
будущем», — заявил Тэд Этчисон.
Наследие ТШО для
«КАТКО» БК» ЖШС
Баға ұсыныстарына сұраныс беру туралы сұрау нәтижелерін
хабарлайды.
Баға ұсыныстарына сұраныс берудың мәні:
№ 1 лот:
Қосалқы бөлшектер сорғылар үшін НБ мен ЦН, СКП: 25.50.20.300 А
Жеңімпаз ретінде Алматы қ., Шәкәрім к-сі, 34 А мекен-жайында орналасқан «Румб
МС» ЖШС танылды.
Ұсынылғын бағасы: 7 985 000,00 теңге ҚҚС қоспағанда
Сатып алу коды: 2018.ЦП-214744
Сатып алу өтетін ақпаратты жүйесінің интернет-ресурстық мекен жайы:
http://reestr.nadloc.kz
ТОО «СП «КАТКО»
объявляет итоги проведенного запроса ценовых пред
ложений.
Предмет запроса ценовых предложений:
Лот №1:
Запасные части для насосов
НБ и ЦН, СКП: 25.50.20.300 А
Победителем признано ТОО «Румб МС», расположенное по адресу: РК, г. Алма
ты, ул. Шакарима, 34А.
Цена, предложенная поставщиком: 7 985 000,00 тенге, без НДС.
Код закупки: 2018.ЦП-214744
Адрес интернет-ресурса информационной системы, на которой проводится закуп:
http://reestr.nadloc.kz
«Заречное» БК АҚ
, ӘАОЖ: 514853000, ҚР, 160712, ОҚО, Отырар ауданы, Тимур
ауылдық аймағы, Бауыржан Момышұлы к-сі, 51 үй, «Заречное» БК АҚ Өткізу базасы,
Шымкент қаласындағы кеңсе мекен-жайы: ӘАОЖ: 511011000, индекс 160024,ҚР, Шым
кент қ-сы, Абай ауданы, Самал-1 ықшам ауданы, Рысқұлов к-сі №51 (бұдан әрі–Тапсырыс
беруші), 2018 жыл 30 наурыз және 11 сәуір мерзімі аралығында, «ЕТС» тауар биржасы
арқылы, төсем сүзгішін сатып алу өткізілетіні туралы әлеуетті жеткізушілерге хабарлайды.
АО СП «Заречное»
, КАТО: 514853000, РК, 160712, ЮКО, Отрарский район, Ти
мурский сельский округ, ул. Бауыржана Момышулы, д.51, Перевалочная база АО СП
«Заречное», адрес офиса в г.Шымкент: КАТО: 511010000, РК, г. Шымкент, 160024,
мкр.Самал-1, ул. Рыскулова, 51 (далее – Заказчик), уведомляет потенциальных по
ставщиков о проведении в период с 30 марта по 11 апреля 2018 г. закупа Фильтра
полотна через Товарную Биржу «ЕТС» .
ТОО «СП «КАТКО»
объявляет о проведении запроса ценовых предложений.
Предмет запроса ценовых предложений:
Лот №1:
Запасные части для насосов НБ и ЦН
Наименование и местонахождения заказчика в соответствии с классификатором
административно-территориальных объектов: Товарищество с ограниченной ответ
ственностью «Казахстанско-французское совместное предприятие «КАТКО» (ТОО
«СП «КАТКО»).
Юридический адрес: Республика Казахстан, 161003, Южно-Казахстанская об
ласть, Сузакский район, поселок Таукент.
Административный офис в городе Алматы: 050020, город Алматы, Медеуский
район, проспект Достык, 282, тел. +7 (727) 244-52-52, факс +7 (727) 244-52-58.
Сумма, выделенная на закуп:
Лот №1: 9 417 627,00 ( девять миллионов четыреста семнадцать тысяч шестьсот
двадцать семь) тенге, без НДС.
Код закупки: 2018.ЦП-214744
Адрес интернет-ресурса информационной системы, на которой проводится закуп:
http://reestr.nadloc.kz
«Сагиз Петролеум Компани» ЖШС
(030012, Ақтөбе қаласы, ӘАОЖ: 151010000,
Санқыбай батыр даңғылы, 167В) ашық конкурс тәсілі арқылы жүргізілген сатып алу
қорытындылары туралы жариялайды:
Лот №1
- Сағыз блогының Оңтүстік кәсіпшілігінде ұңғымаларды ағымдағы жөндеу,
09.10.12.000 A
Лот №2
- Сағыз блогының Солтүстік кәсіпшілігінде ұңғымаларды ағымдағы жөндеу,
09.10.12.000 A
Сатып алу коды: 2018.АҚ –211216
Тізілімнің интернет қорының мекен-жайы: reestr.nadloc.kz.
ТОО «Сагиз Петролеум Компани»
, (030012, г, Актобе, КАТО 151010000 пр, Сан
кибай батыра, 167В) объявляет об итогах прошедшего закупа способом открытого
конкурса:
Лот №1
- Текущий ремонт скважин на Южном промысле Сагизского блока,
09.10.12.000 A
Лот №2
- Текущий ремонт скважин на Северном промысле Сагизского блока,
09.10.12.000 A
Код закупки: 2018.ОК-211216
Адрес интернет-ресурса системы: reestr.nadloc.kz/
Лот
коды
Лоттың
аталуы
Өлшем
бірлігі
сома,
есебінсіз
««Сарыбұлақ
кен
өртке
салу»
жобалау
іздестіру
жұмыстар».
қызмет
Тізілімнің интернет қо
рының мекен-жайы: http://reestr.nadloc.kz
ТОО «Кумколь Транс Сервис»,
расположенный по адресу : Республика Казахстан, г.Кызылорда , ул.Желтоксан, 42 , БЦ «Бастау», 5 этаж, (Код КАТО 43
101 0000) объ
являет о проведении открытого конкурса по закупке услуг –Код закупки : 2018.ОК-214238 - Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство противопожарного
водопровода ГУ-1 на м/р Сарыбулак»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің
2014 жылғы 18
желтоқсандағы №150 бұйрығымен бекітілген Тұтынушылар мен өзге де мүдделі
тұлғалар алдында реттелетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) көрсету жөніндегі
табиғи монополия субъектісінің кызметі туралы жыл сайынғы есеп беруді өткізу
ережесінің талаптарына сәйкес, «Транстелеком» акционерлік қоғамы Қоғамның
реттелетін қызметтерінің 2016 жыл ішіндегі қызметінің нәтижесі бойынша есебі ту
ралы тыңдаудың өтетінін хабарлайды:
- телефон арналарын жалға ұсыну.
Тыңдау 2018 жылғы «26» сәуірде, Астана қаласы, Қонаев көшесі, 10-үй мекен
жайы бойынша
«Транстелеком»АҚ
кеңсесі, 2209- кабинетінде, сағат 15.00-де өтеді.
Тыңдаушылардың тізімі алдын ала тыңдау өткізгенге дейін 24 сағат бұрын қалып-
тастырылады және телефондар арқылы жүргізіледі: (7172) 600-080,600-012, 610-777.
В соответствии с требованиями Правил проведения ежегодного отчета о дея
тельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых
услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лица
ми, утвержденных приказом
Министра национальной экономики Республики
Казахстан
№ 150 от 18 декабря 2014 года АО «Транстелеком» объявляет о про
ведении слушаний об отчете Общества по результатам деятельности за 2016 год
по регулируемым услугам:
- предоставление в аренду телефонной канализации.
Слушания состоятся «26» апреля 2018 года по адресу: г. Астана, ул. Кунаева, 10.
АО «Транстелеком»
, каб. № 2209 в 15 часов 00 минут.
Предварительное формирование списка слушателей истекает за 24 часа до про
ведения слушаний и производится по телефонам (7172) 600-080,600-012, 610-777.
«KhanTau Minerals» ЖШС
, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050000,
Алматы қ-сы, Қазыбек би к-сі, 50, келесі тауарлар түрлерін сатып алу бойынша бағалы
ұсыныстар сұрау жүргізілетіні туралы жариялайды: 22.29.29 –Пластик есіктер. Тендерлік
өтінімдерді берудің соңғы мерзімі 06.04.2018 жыл 12:00 сағатқа дейін, мына нақты
мекен-жай бойынша: Алматы қаласы, Экспериментальная база көшесі 2/1. Сатып алу
коды:
. Тізілімнің интернет қорының мекен-жайы:www.reestr.nadloc.kz
ТОО «KhanTau Minerals»
, юридический адрес: Республика Казахстан, 050000,
г.Алматы, ул. Казыбек би, 50, объявляет о проведении запроса ценовых предло
жений по закупу следующего вида товара: 22.29.29 - Пластиковые двери. Оконча
тельный срок представления тендерных заявок до 12:00 часов 06.04.2018 года по
следующему фактическому адресу: г.Алматы, ул. Экспериментальная база 2/1. Код
закупки:
. Адрес Интернет-ресурса: www.reestr.nadloc.kz
№57 (389) от 31.03.2018 г.
Халык Акпарат
№57 (389) от 31.03.2018 г.
Халык Акпарат
Приложение 3
утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
Информация Северо-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2017 год
по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами
Информация
фактических
объемах
предоставления
регулируе
услуг
(товаров,
работ)
Отчет
Сумма
инвестиционной
учета
Информация
фактических
условиях
размерах
финансирования
инвестицион
Информация
сопоставлении
фактических
показателей
исполнения
инвестиционной
показателями,
утвержденными
инвестиционной
Разъяснение
откло
достигнутых
ческих
показателей
казателей
утвержденной
инвестиционной
качества
надежности
предоставля
емых
регули
руемых
услуг
(товаров,
работ)
Наименование
гулируемых
услуг
(товаров,
работ)
обслуживаемая
территория
Наименование
ница
изме
Количество
натураль
показа
Период
доставления
услуги
инве
откло
отклонения
собственные
средства
Заемные
средства
Бюд
жетные
средства
Улучшение
водственных
казателей,
годам
реализации
зависимости
вержденной
инвести
Снижение
износа
(физического)
основ
фондов
вов),
годам
реализации
зависи
мости
утвержден
инвестиционной
Снижение
годам
реализации
зависимости
утвержденной
инвестиционной
Снижение
аварий
ности,
годам
реализации
зави
симости
утверж
инвестици
Амортиза
прошлого
года
текущего
года
прошло
го
года
щего
года
прошло
го
года
текущего
года
Регулирование
верхностного
стока
р.Есиль
подпорных
технических
соору
Оборудование
монтажа
пожарной
геевский
гидроузел
проведении
электронных
гос.закупок
способом
ценовых
предложений,
бедителем
является
поставщик
предложивший
ценовое
предложение
проведении
электронных
гос.закупок
способом
ценовых
предложений,
побе
дителем
является
поставщик
предложивший
ценовое
предложение
Снегоочиститель
шнекороторный
Сергеев
гидроузел
проведении
электронных
гос.закупок
способом
ценовых
предложений,
бедителем
является
поставщик
предложивший
ценовое
предложение
проведении
электронных
гос.закупок
способом
ценовых
предложений,
побе
дителем
является
поставщик
предложивший
ценовое
предложение
Газонокосилка
Сергеевский
Петропавловский
гидроузлы
112,000
проведении
электронных
гос.закупок
способом
ценовых
предложений,
бедителем
является
поставщик
предложивший
ценовое
предложение
112,000
проведении
электронных
гос.закупок
способом
ценовых
предложений,
побе
дителем
является
поставщик
предложивший
ценовое
предложение
детектор
Петропавловский
гидроузел
-36,115
проведении
электронных
гос.закупок
способом
ценовых
предложений,
бедителем
является
поставщик
предложивший
ценовое
предложение
проведении
электронных
гос.закупок
способом
ценовых
предложений,
побе
дителем
является
поставщик
предложивший
ценовое
предложение
Регулирование
верхностного
стока
р.Есиль
подпорных
технических
соору
видеорегистратор
канальный
сумму
условной
экономии
сумму
условной
экономии
кондиционер
быто
вой
автономный
сумму
условной
экономии
сумму
условной
экономии
система
теле
разгово
Сергеевский
гидроузел
сумму
условной
экономии
сумму
условной
экономии
инверторный
сва
рочный
аппарат
сумму
условной
экономии
сумму
условной
экономии
ВСЕГО
Для исполнения инвестиционной программы в 2017 году год были использованы амортизационные отчисления, для приобретения нового оборудования. Запланированные 4 мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены на 100%. При осуществлении государственных закупок вместо запланированной суммы 2215,920 тыс. тенге ис
пользована сумма 2060,285 тыс. тенге, сумма условной экономии составила 155,635 тыс. тенге, которая направлена на приобретение 4 мероприятий по регулируемому виду деятельности. Фактически приобретено основных средств на сумму 2271,284 тыс. тенге или на 2,5% больше плановой.
«Восход-Oriel»ЖШС
, мекенжайы: Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Оңғар ауылы, «Восход» кен орны, КАТО 156036600, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операция
ларды жүргізу кезінде ТЖҚ сатып алу Ережесінің 6т. 1 т.т. сәйкес ашық конкурс сатып алу тәсілімен қызметін сатып алу туралы жариялайды.
коды
Өлшем
бірлігі
Саны
сомасы,
Жер
техникасындағы
тораптарға
аспалы
жабдықтарға
ағымдағы
күрделі
жөндеу
қызмет
Сатып алу
коды: 2018.ОК-216418, www.reestr.nadloc.kz
ТОО «Восход-Oriel»
расположенный по адресу Актюбинская область, Хромтауский район, п.Онгар, месторождение Восход, КАТО 156036600, на основании п.6 п.п.1 Пра
вил приобретения ТРУ при проведении операций по недропользованию объявляет о проведении закупа способом открытого конкурса по приобретению услуги.
Код
Наименование
ТРУ
изм.
Кол-во
Сумма
учета
Текущий
капитальный
ремонт
узлов
навесного
оборудования
подземной
техники
услуга
Код закупа: 2018.ОК-21641
8, www.reestr.nadloc.kz
«Восход-Oriel» ЖШС
, мекенжайы: Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Оңғар ауылы, «Восход» кен орны, КАТО 156036600, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операция
ларды жүргізу кезінде ТЖҚ сатып алу Ережесінің 96т. 9т.т. сәйкес бір көзден сатып алу тәсілімен қызметін сатып алу туралы жариялайды.
коды
Өлшем
бірлігі
Саны
сомасы,
Жеткізушінің
Хромтау
орта
газқұбырын
келтіру
қызметі
қызмет
«ҚазТрансГаз
Сатып а
лу коды: 2018.ОИ-216044, www.reestr.nadloc.kz
ТОО «Восход-Oriel»
расположенный по адресу Актюбинская область, Хромтауский район, п.Онгар, месторождение Восход, КАТО 156036600, на основании п.96 п.п.9
Правил приобретения ТРУ при проведении операций по недропользованию объявляет о проведении закупа способом из одного источника по приобретению услуги.
Код
Наименование
ТРУ
изм.
Кол-во
Сумма
учета
Наименование
поставщика
Услуга
восстановлению
газопровода
среднего
давления
г.Хромтау,
ул.
Алипова
услуга
«КазТрансГаз
Код закупа:
2018.ОИ-216044, www.reestr.nadloc.kz
«Восход-Oriel» ЖШС
, мекенжайы: Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Оңғар ауылы, «Восход» кен орны, КАТО 156036600, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операция
ларды жүргізу кезінде ТЖҚ сатып алу Ережесінің 95т. 1т.т. сәйкес бір көзден сатып алу тәсілімен қызметін сатып алу туралы жариялайды.
коды
Өлшем
бірлігі
Саны
сомасы,
Жеткізушінің
Восходтың
ҚС-110/10кВ
ҚС-220/110/35/6кВ
орнатылған,
бағдармалық-техникалық
кешені
телекоммутациялық
жабдықты
қызметі
қызмет
«Энергоинформ»
Сатып алу коды: 201
8.ОИ-216018 (П), www.reestr.nadloc.kz
ТОО «Восход-Oriel»
расположенный по адресу Актюбинская область, Хромтауский район, п.Онгар, месторождение Восход, КАТО 156036600, на основании п.95 п.п.1
Правил приобретения ТРУ при проведении операций по недропользованию объявляет о проведении закупа способом из одного источника по приобретению услуги.
Код
Наименование
ТРУ
изм.
Кол-во
Сумма
учета
Наименование
поставщика
Эксплуатационное
обслуживание
програмно-технического
комплек
АСКУЭ
телекоммутационного
оборудования,
установленного
ПС-110/10кВ
Восход
ПС-220/110/35/6кВ
услуга
«Энергоинформ»
Код закупа: 2018.ОИ
-216018 (П), www.reestr.nadloc.kz
«Адайкольский редмет» ЖШС
(занды мекен-жайы: 110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Қамысты ауданы, Клочково ауылы, Мир көшесі, 12 үй; пошталық
мекен жайы: 050026, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қарасай батыр к-сі 152/140, 5 қабат) ашық конкурс тәсілі арқылы жүргізілетін сатып алу туралы жариялайды:
Сатып
алу
коды,
тернет
мекен-жайы
Лот
коды
Сатып
алу
Өлшем
бірлігі
Көлемі
Сатып
алуға
сома,
есебінсіз
шарты
.reestr.
Лот
«Зертханалық
жұмыстарды
жүргізу
қызметтер»
қызмет
ТОО «Адайкольский редмет»
(Юридический адрес: 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Камыстинский район, село Клочково, ул. Мира, дом 12; почто
вый адрес: 050026 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра 152/140, 5 этаж) объявляет о проведении закупа способом проведения открытого конкурса:
Код
закупки,
адрес
нет-ресурса
лота
Код
Предмет
закупа
Ед.изм.
Кол-во
Сумма
выделенная
учета
Номер
контракта
недропользование
www.reestr.nadloc.kz
Лот
«Услуги
проведению
лабораторных
работ»
услуга

Приложенные файлы

  • pdf 42086012
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий